معرفی پایگاه ها
تازه ترین اخبار وقف
وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

آیت‌الله نوری همدانی گفت: اعزام‌ مبلغ توسط نهادهای جمهوری اسلامی باید جهانی باشد تا پیام انقلاب اسلامی موجب بیدارگری تمام ملت‌ها شود.

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

آیت‌الله نوری همدانی گفت: اعزام‌ مبلغ توسط نهادهای جمهوری اسلامی باید جهانی باشد تا پیام انقلاب اسلامی موجب بیدارگری تمام ملت‌ها شود.

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

آیت‌الله نوری همدانی گفت: اعزام‌ مبلغ توسط نهادهای جمهوری اسلامی باید جهانی باشد تا پیام انقلاب اسلامی موجب بیدارگری تمام ملت‌ها شود.

وقف، عاملی مهم در اقتصاد اسلام

آیت‌الله نوری همدانی گفت: اعزام‌ مبلغ توسط نهادهای جمهوری اسلامی باید جهانی باشد تا پیام انقلاب اسلامی موجب بیدارگری تمام ملت‌ها شود.

فرهنگ وقف در اسلام
مذاهب دیگر اسلامی برای وقف تعاریف مختلفی دارند و فقهای هر مذهب وقف را آن گونه تعریف کرده اندکه بیانگر دیدگاه آنان نسبت به مالکیت وقف باشد. گروهی وقف را جایز و گروهی آن را لازم دانسته اند. علمای مذهب شافعی می گویند: وقف عبارتست از حبس مال که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع می گردد و منافع وقف به قصد قربت هزینه می شود. در فقه گفته می شود وقف عبارتست از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن. در این تعریف ابوحنیفه وقف را مانند عاریه جایز می داند و لذا استعمال لغت حبس در این تعریف دارای اشکال است. ابن عرفه از علمای مذهب مالکی گفته است: وقف عبارتست از اعطای منفعت ، به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را می بخشد.

حضرت آیت الله خامنه ای :مهمترین مسئله در وقف،عمل امینانه نسبت به موضوع وقف است